۲۵. ارزیابی نگرش‌های الهیاتی پسامدرن از منظری فلسفی

حکمت و فلسفه، مجله تخصصی Index شده بین المللی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، سال دوم، شماره اول، بهار ۱۳۸۵.

دانلود فایل (۱۱۶۶ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید