۳۵. نگارش به «زبان جهانی» علم مناظره دکتر آیت اللهی و دکتر فاضلی

در برنامه تلویزیونی زاویه و منتشر شده در روزنامه فرهیختگان شماره ۲۶۰۱، ۱۴ مهر ۱۳۹۷

دانلود فایل (۵۱۷ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید