۱۵. گزارش همایش بین المللی معرفت شناسی دینی – گفتگوی فیلسوفان مسیحی و مسلمان


Religious Epistemology Seminar (A Report from Dialogue between Muslim and Christian Philosophers)گزارش همایش بین المللی معرفت شناسی دینی – گفتگوی فیلسوفان مسیحی و مسلمان

 هماندیشی معرفتشناسی دینی )گفت وگوی فیلسوفان مسلمان و مسیحی( هزار بار بشستم دهان به مشک وگلاب هنوز نام تو بردن دریغ می آید
با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات » معرفتشناسی دینی « هماندیشی فرهنگی و دانشگاه قم از تاریخ ۱۱ فروردین ماه لغایت ۲ اردیبهشت ماه ۱۱۳۱ به ترتیب در دانشگاه تهران، دانشگاه قم و دانشگاه اصفهان برگزار شد. نکتۀ جالب توجه این همایش، حضور شش فیلسوف امریکایی در آن بود؛ اندیشمندانی که به عنوان نمایندگان فیلسوفان مسیحی به ایران زمین آمده بودند تا از نزدیک با فیلسوفان اسلامی و سایر علاقهمندان بحث و تبادلنظر کنند. استادان بسیاری از دانشگاههای سراسر ایران نیز در این همایش حضور داشتند و برخی از آنها مقاله ارائه دادند.

دانلود فایل (۵۲۲ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید