۴۰. پدیدارشناسی هوسرل: ایده آلیسم استعلایی یا ایده آلیسم محض

معرفت فلسفی، فصلنامه علمی پژوهشی شماره ۲۴، سال ششم، شماره اول، بهار ۱۳۸۸ به همراه خانم فهیمه دهباشی.

دانلود فایل (۳۹۸۷ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید