عقل و بکلی دیگر بودن خداوند

مقاله ارائه شده در هم‌اندیشی بین المللی معرفت‌شناسی دینی، گفتگوی فیلسوفان مسلمان و مسیحی

حمیدرضا آیت اللهی

مقاله ارائه شده در هم‌اندیشی بین المللی معرفت‌شناسی دینی، گفتگوی فیلسوفان مسلمان و مسیحی، ۳۱ فروردین الی ۲ اردیبهشت ۱۳۸۹، مصادف با ۲۰ تا ۲۲ آوریل ۲۰۱۰ که با حضور برخی اعضای انجمن فیلسوفان مسیحی آمریکا و فیلسوفان ایرانی به میزبانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در محل دانشگاه تهران، تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در