ضرورت تحلیلِ زمینه های مسیحی در مباحث فلسفه دین بخش سوم

در این سخنرانی مطالب زیر مورد بحث قرار می گیرد:فلسفه دین که خاستگاهی غربی داشته است در فضای دینی غرب که اساسا مسیحی است نضج گرفته است در نتیجه پیش فرض های فکری آنها تفکر مسیحی بوده است. در این گفتار در نظر است برخی از این زمینه های مسیحی نشان داده شود و نسبتش با اندیشه دینی اسلامی به اجمال بررسی گردد. نشان داده می شود که تفکر دینی در مسیحیت چه اقتضائاتی را برای ارزیابی عقلانی در آنها داشته است و چرا در تفکر اسلامی نوع رویکرد و اقتضائات بگونه ای متفاوت قابل طرح است. در بخش دوم این درس گفتار به تفاوت های مسیحیت و اسلام در فلسفه ورزی درباره موضوعات ذیل در رشته فلسفه دین اشاره می شود: ۱- تفاوت نگرش مسیحی و اسلامی به تنوع ادیان.۲- مساله تعارض تکامل با اندیشه دینی در مسیحیت و تفاوت آن با نگرش اسلامی۳- سکولاریسم در فضای مسیحی و تفاوت طرح آن در نگرش سیاسی اسلامی۴- چگونگی پیدایش پروتستانتیسم در مسیحیت و امکان طرح آن در فضای اسلامی۵- تفاوت نوع رویکرد مسیحی و اسلامی به برهانهای اثبات وجود خداوند ۶- ربوبیت خداوند به عنوان تفکر محوری در اسلامی و مقایسه آن با فضای مسیحی غربی۷- توحید و مسائل آن در اندیشه اسلامی به عنوان موضوعی در فلسفه دین۸- ارزیابی اسلام و مسیحیت و یهودیت از یکدیگر از منظر اندیشمندانی از هر سه دین

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در