۳۱. سیر و تحول مفهوم خدا در فلسفۀ غرب از دیدگاه سه فیلسوف دکارتی: مارلبرانش، لایب‌نیتس و اسپینوزا

نامۀ فلسفی، جلد ۳ شماره۱، مجله علمی پژوهشی نامۀ مفید، سال سیزدهم، شماره ۵۸، فروردین ۱۳۸۶، به همراه آقای صالح حسن‌زاده.

دانلود فایل (۵۷۵ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید