زمان در فلسفه و فیزیک

این سخنرانی در نشست علمی «زمان در چند افق» در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۷ در محل دائره المعارف بزرگ اسلامی ارائه شده است. عنوان این نشست «فضا- زمان یا زمان زیسته، نزاع فلسفه و فیزیک» بوده است که در آن دکتر حمیدرضا آیت اللهی و دکتر ابوتراب یغمایی در باره زمان در فیزیک و فلسفه بحث کردند.

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در