۴۳. زمان از دیدگاه ملاصدرا و برگسون

معرفت فلسفی، فصلنامه علمی پژوهشی شماره ۲۶، سال هفتم، شماره دوم، زمستان ۱۳۸۸ به همراه آقای علی فتحی.

دانلود فایل (۵۸۵ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید