گفتار چهارم:چگونه نحوه ارتباط خدا باعالم (فاعلیت او) را برای متربی به درستی تبیین کنیم

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در انتقال آن به متربیان بگونه ای سخن می گویند که برخی باورها بصورت نادرست در ذهن متربی شکل می گیرد و باعث می شود در آینده دچار تردیدهایی دینی بگردد. به همین جهت سلسله گفتارهایی بر اساس تجربیات علمی و فلسفی چند دهساله تنظیم شده است تا قدم قدم این مفاهیم و باورها روان و بدور از اصطلاحات فنی بگونه ای بازگو شود که بتواند راهنمایی برای مربیان برای نحوه انتقال آنها به متربیان بگردد. از جناب آقای علی اکبریان که این سلسله مباحث به همت ایشان آماده، تنظیم و قابل ارائه شده است سپاسگزاری می گردد.حمیدرضا آیت اللهی


گفتار چهارم: چگونه نحوه ارتباط خدا باعالم (فاعلیت او) را برای متربی به درستی تبیین کنیم
تحولات عالم پدیده هایی فیزیکی هستند که بر اثر قوانین فیزیک اتفاق می افتند
نقش خدا در عالم در حالی که تمام پدیده ها با قوانین فیزیکی توجیه می شوند
نسبت خدا با عالم مثل نسبت باغبان و باغ نیست
اثبات خدا از طریق نیاز پدیده ها به پدید آورنده و نهایتا خداوند غلط است
این خدا (پدیدآورنده اول) به اول عالم خلقت می رود و دیگر نقشی نخواهد داشت.
علیت خداوند از نوع علتهای طبیعی جهان نیست
چگونه علت هستی بخش را برای متربی ترسیم کنیم
علیت هستی بخش مثل نسبت ما و صورتهای ذهنی و خیالی ماست
در این نوع علیت معلول همواره و در هر لحظه برای وجودش نیاز به علت دارد
نسبت خدا و جهان از جهتی شبیه نسبت ما و صورتهای ذهنی ماست
خداوند لحظه به لحظه به تمام اجزاء عالم وجود می دهد
ارتباط قوانین عالم و خداوند
معنی لا حول و لا قوه الا بالله

 

 

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید.

گفتار اول

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در

گفتار دوم

خداشناسی ابتدا باید از طریق رابطه خدا و انسان تبیین شودمعنای ربّ و ربوبیت خداونددرک کنیم ما در مالکیت خداوند هستیمتدبیر تمامی سازو کارهای طبیعی

گفتار سوم: معنای شکر از خداوند

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است لذا در