۱۸. تأثیر بستر دینی در پیشرفت علم

پژوهش‌های فلسفی کلامی، فصلنامه علمی- ترویجی دانشگاه قم، سال چهارم شماره اول، بهار ۱۳۸۳.

دانلود فایل (۱۰۶۹ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید