۴۴. بررسی مقایسه‌ایِ روابط علم و دین در الهیات جدید مسیحی (با تأکید بر آراء مک گراث، باربور و تد پیترز)

فصلنامه علمی پژوهشی ادیان و عرفان، سال چهل و دوم شماره اول، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، به همراه خانم فاطمه احمدی.

دانلود فایل (۱۱۸۴ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید