۶۵- بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره براهین اثبات وجود خداوند

حمیدرضا آیت اللهی، حکمت اسراء، مجله علمی پژوهشی بنیاد وحیانی اسراء، سال نهم، بهار و تابستان ۱۳۹۶، صص۴۱-۵.

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید