۶۰- بررسی انتقادی نظریه زایتگاست اخلاقی داوکینز

جستارهای فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین ایران، شماره ۲ سال پنجم، پائیز و زمستان ۱۳۹۵، صص ۲۱-۱ به همراه خانم فاطمه احمدی.

دانلود فایل (۶۳۹ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید