۳۴. بررسی انتقادی دیدگاه های سلبی جان دیویی از ایده آل های اخلاقی

پژوهش‌های فلسفی-کلامی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال نهم شماره اول، پائیز ۱۳۸۶، به همراه خانم اعظم قاسمی.

دانلود فایل (۱۱۱۳ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید