کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی