پژوهش های فلسفی کلامی

۱۷. مباحث وجود خدا در غرب

حمیدرضا آیت اللهی؛ پژوهش‌های فلسفی کلامی، فصلنامه علمی- ترویجی دانشگاه قم، سال سوم شماره سوم و چهارم، بهار و تابستان ۱۳۸۱