پزشکی، راهکار عملی، اخلاق، اخلاق حرفه ای، مقاله

۴۵. تفصیل طرح بررسی راهکارهای عملی برای ارتقاء اخلاقی حرفه مندان پزشکی در دوره آموزش

گزارش طرح «بررسی راهکارهای عملی برای ارتقاء اخلاق دانشجویان پزشکی» پیشنهاد شده توسط فرهنگستان علوم پزشکی که در چهل و نهمین شورای پژوهش فرهنگستان علوم پزشکی به تاریخ ۲۰/۳/۹۶ به تصویب رسید. این متن بیان تفصیلی و نهایی طرح اتمام یافته فوق است.