نشست و کارگاه تخصصی مطالعات تطبیقی در حوزه های فلسفه و کلام و عرفان