ناز و نیاز پژوهشی، ناکارآمدی، علم و احساس، بی‌نیازی، پژوهش