مصاحبه، همشهری، دکتر آیت اللهی، فلسفه دین

۲۴. مصاحبه خردنامه همشهری با دکتر حمیدرضا آیت اللهی درباره جریان فعالیت های علمی در فلسفه دین

مسائل فلسفه دین چه زمانی و از طریق چه کسانی وارد ایران شد؟در زمان آقای مطهری و پیش از انقلاب،متفکران با یک سری از مسائل جدید در کلام مواجه بودند؛ مثلا بحث داروینیسم و برخی مسائل بین دین و علم.