ماجرا، پژوهشگاه علوم انسانی، مطالعات فرهنگی

۲۷. ماجراهای من و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

از زمانی که در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۸۸ حکم ریاست پژوهشگاه بنام من زده شد تا ۱۶/۱۰/۹۲ که این مسئولیت به دیگری سپرده شد فعالیتهایی در پژوهشگاه انجام دادم که می تواند خود بخشی از تاریخ افت و خیزهای علوم انسانی کشور باشد. خانم فائزه توکلی پژوهشگرِ رشته تاریخ در پژوه