فیزیک، فلسفه و فیزیک، دکتر حمیدرضا آیت اللهی

فلسفه و فیزیک

در دانشگاه صنعتی شریف به همت دانشجویانی آن دانشگاه سلسله سخنرانی‌های ترتیب داده شد که آقای دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی در یکی از آن سخنرانی‌ها تبیینی