فلسفی‌نگری، دکتر حمیدرضا آیت اللهی

ناتوانی از فلسفی نگری بجای حذف فلسفه

گویند ارسطو روزی گفت «اگر باید فلسفی¬نگری داشت پس باید کار فلسفی کرد، و اگر نباید فلسفی¬نگری داشت بازهم باید کار فلسفی کرد». این یعنی