فلسفه و کودک

۴۸. بررسی و تحلیل برنامۀ فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی

سعید ناجی، مسعود صفایی مقدم، حمیدرضا آیت اللهی، رسنانی هاشم و حسین شیخ رضایی؛ تفکر و کودک، دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره ۲، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰، صفحه ۷۹-۱۰۰