فلسفه میان فرهنگی، فلسفه دین معاصر، فلسفه دین، دکتر حمیدرضا آیت اللهی