فلسفه تکنولوژی، درس

۲۱. مباحث درس فلسفه تکنولوژی

در ترم اول سال ۱۳۹۲ مجموعه مباحثی متشکل از مقالات برتر و مهم فلسفه تکنولوژی در درس فلسفه تکنولوژی برای دانشجویان دکترای فلسفه علم مطرح کردم که تحقیق و پژوهش های ارزنده ای توسط دانشجویان آن رشته حول و حوش آن مباحث انجام شد.