فضای مجازی، فلسفه دین، دکتر حمیدرضا آیت اللهی، نشست علمی

فضای مجازی و دینداری

در این گفتار در نظر است ابتدا به علت گذار از یافتنِ مناسبات «دین و فضای مجازی» به واکاویِ نسبت «دینداری و فضای مجازی» اشاره