فضای مجازی، دینداری

۱۳. فضای مجازی و دینداری

سخنرانی در کرسی یونسکو با عنوان عام فرهنگ وفضای مجازی: دو فضایی شدن جهان در تالار ایران دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در تاریخ دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵