غرب شناسی بنیادی

۵۱. مقایسۀ شک در اندیشۀ دکارت و بوریدان

خشایار برومند، حمیدرضا آیت اللهی؛ غرب شناسی بنیادی، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره۲ سال چهارم، پاییز و زمستان ۱۳۹۲.

۵۳. طبی‌سازی به مثابه ی تکنولوژی، تبیین و نقد با توجه به آرای هایدگر، برگمان، و فینبرگ در باب فلسفه تکنولوژی

علیرضا منجمی، حمیدرضا آیت اللهی، مهدی معین زاده؛ فلسفه علم، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، صص۹۹-۱۱۸