غرب، علم، دین، سرگذشت، فلسفه، دین و علم در غرب، دکترحمیدرضا آیت اللهی