علوم و تحقیقات دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، انجمن علمی فلسفه دین ایران، زندگی دینی، سبک های زندگی، مقالات علمی، کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر

۳۹. ارزیابی تعارض سبک‌های زندگی دینی

چهارمین کنگره بین‌المللی فلسفه دین معاصر “دین، فلسفه و زندگی” انجمن علمی فلسفه دین ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده الهیات، تهران، ۶و۷ بهمن ماه ۱۳۹۴