شهید بهشتی و آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش، بنیاد شهید بهشتی