سواد رسانه ای، والدین دانش آموزان، فضای مجازی، دکتر حمیدرضا آیت اللهی

اولیاء دانش آموزان و فضای مجازی

سخنرانی جناب آقای دکتر آیت اللهی در جمع اولیاء دانش آموزان مقطع دبیرستان دوره اول مؤسسه هدایت میزان در آبان ۱۳۹۵. در این سخنرانی چگونگی