سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اخلاق پزشکی، مقالات علمی، کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران

۳۸. از آموزش اخلاق پزشکی به‌سوی ارتقاء منش اخلاق پزشکی

چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران” توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۶ تا۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۴.