زبان و ادب

۱۶. مغالطه وجودی و کاستی منطق قدیم

حمیدرضا آیت اللهی؛ مجله زبان و ادب، فصلنامه علمی-ترویجی دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۷ و ۸، بهار و تابستان ۱۳۷۸