دین و علم در غرب، دکترحمیدرضا آیت اللهی، فلسفه، فلسفه غربی

براهین اثبات وجود خدا جلسه اول

 در این درسگفتار به توضیح، نقد و بررسی براهین اثبات وجود خدا در تاریخ فلسفۀ غرب و فلسفه اسلامی می پردازد دکتر حمیدرضا آیت اللهی

براهین اثبات وجود خدا جلسه نهم

 در این درسگفتار به توضیح، نقد و بررسی براهین اثبات وجود خدا در تاریخ فلسفۀ غرب و فلسفه اسلامی می پردازد دکتر حمیدرضا آیت اللهی

براهین اثبات وجود خدا جلسه هشتم

 در این درسگفتار به توضیح، نقد و بررسی براهین اثبات وجود خدا در تاریخ فلسفۀ غرب و فلسفه اسلامی می پردازد دکتر حمیدرضا آیت اللهی

براهین اثبات وجود خدا جلسه هفتم

 در این درسگفتار به توضیح، نقد و بررسی براهین اثبات وجود خدا در تاریخ فلسفۀ غرب و فلسفه اسلامی می پردازد دکتر حمیدرضا آیت اللهی

براهین اثبات وجود خدا جلسه سوم

 در این درسگفتار به توضیح، نقد و بررسی براهین اثبات وجود خدا در تاریخ فلسفۀ غرب و فلسفه اسلامی می پردازد دکتر حمیدرضا آیت اللهی

براهین اثبات وجود خدا جلسه چهارم

 در این درسگفتار به توضیح، نقد و بررسی براهین اثبات وجود خدا در تاریخ فلسفۀ غرب و فلسفه اسلامی می پردازد دکتر حمیدرضا آیت اللهی

اخلاق در مدرسه

سلسله جلسات تبیین مبانی اخلاق در مدرسه توسط جناب آقای دکتر آیت اللهی در مؤسسه فرهنگی و آموزشی میزان

براهین اثبات وجود خدا جلسه دوم

 در این درسگفتار به توضیح، نقد و بررسی براهین اثبات وجود خدا در تاریخ فلسفۀ غرب و فلسفه اسلامی می پردازد دکتر حمیدرضا آیت اللهی