دین وعلم درغرب، افلاطون، سقراط، غرب، فلسفه، دکتر حمیدرضا آیت اللهی