دیدگاه، اخلاق، شیخ بهایی

۱۹. دیدگاه اخلاقی شیخ بهایی

اخلاق در علم از دیدگاه شیخ بهایی علم ذومراتب در منظر جناب شیخ بهایی علم دارای دو مرتبه است که با یکدیگر رابطه طولی دارند.