دکتر مصطفی تقوی، دکتر حمیدرضا آیت اللهی، نشست علمی

فلسفه تکنولوژی

این نشست با حضور اساتید محترم دکتر حمیدرضا آیت اللهی و دکتر رضا مصطفی تقوی در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ برگزار گردید.