دکتر ریخته‌گران، دکتر رضا سلیمان حشمت، فراکیشی، دکتر حمیدرضا آیت اللهی، نشست علمی، فلسفه غربی، فلسفه اسلامی