دکتر حمید پارسانیا، دکتر مهدی معین‌زاده، دکتر عماد افروغ، دکتر محمدرضا بهشتی، دکتر علی‌اصغر مصلح، نشست علمی