دکتر حمیدرضا آیت اللهی

عوامل گسترش میان رشته ای

در اولین همایش بین المللی «ضرورت گفتگو در علوم انسانی: مطالعات میان رشته ای» که ۲۶-۲۵ آذرماه ۱۳۹۴ در محل دانشگاه خوارزمی برگزار شد، آقای