دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر، دکتر محسن میری، دکتر محمد فنایی اشکوری، دکتر فیروزجایی، نشست علمی، فلسفه اسلامی

اسلامیتِ فلسفۀ اسلامی به چیست؟

این نشست با حضور اساتید محترم دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر محسن میری، دکتر محمد فنایی اشکوری، دکتر فیروزجایی و دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر در تاریخ