دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر حمید طالب‌زاده، دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی، مدرنیته، استاد مرتضی مطهری، کانت نشست علمی

مطهری و تحلیل کانت از مدرنیته

این نشست با حضور اساتید محترم دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی و دکتر حمید طالب‌زاده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ برگزار گردید.