دکتر اکبری، دکتر سعیدی مهر، فلسفه دین معاصر، دکتر حمیدرضا آیت اللهی