دانش آموختگان فلسفه، اندیشمندان علوم انسانی، فلسفه، دکتر حمیدرضا آیت اللهی