دانشگاه علامه طباطبایی، همایش بین المللی دویست سال پس از کانت