دانشگاه علامه طباطبایی، سمینار فلسفه میان فرهنگی و عالم معاصر