خانه، مقالات، سایر مقالات به زبان خارجی

۰۱ – واجبات وحقوق المشترکین فی الفضاء الافتراضی

حقوق واضعی السیاسهلمختلف الأنشطه فی الفضاء الافتراضی وواجباتهم: إن لواضعی القوانین فی الفضاء الافتراضی ، واجبات وحقوقا مثلهم مثل أی مواطن فی المجتمع ولکن لأنهم أنشطتهم الخاصه فی الفضاء الافتراضی لذلک سیکون لهم حقوق وواجبات أخرى سنشرحها فیما یلی: